Uslovi korištenja web stranice www.rondoshop.ba

I. PRIMJENA USLOVA KORIŠTENJA

Internetska stranica www.rondoshop.ba je u vlasništvu firme RONDO MONDO d.o.o. (dalje u tekstu: Rondo Mondo). Rondo Mondo omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.rondoshop.ba koje je regulisano ovim Uslovima korištenja (dalje u tekstu: Uslovi). Korištenjem Rondo Shopa i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.rondoshop.ba (dalje u tekstu: Rondo Shop) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uslovima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.rondoshop.ba i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, audiovizualna djela, zvuk, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem Rondo Shopa bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i upotrebu Rondo Shopa u skladu s ovim Uslovima, a regulisanje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/upotrebe Rondo Shopa vrši se u skladu s ovim Uslovima.

Korisnici su dužni redovno provjeravati Uslove te se smatra da su korisnici korištenjem Rondo Shopa ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim Uslovima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uslova.

Rondo Mondo pridržava pravo izmjene ovih Uslova u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Rondo Mondo pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio Rondo Shopa, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

Rondo Mondo pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Rondo Shopa u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup Rondo Shopu te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uslova.

Rondo Mondo nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Rondo Shopa, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korištenja sadržaja Rondo Shopa.

Korištenjem sadržaja Rondo Shopa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE INTERNETSKOG SERVISA

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na Rondo Shopu, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizuelna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uslovima.

Sadržaj, vizuelni identitet, aplikacija i sofver Rondo Shopa zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o pečatu te Kaznenim zakonom.

Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizuelni identitet, aplikacije i softver Rondo Shopa, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uslovima ili je rezultat prethodnog odobrenja Rondo Monda.

Usluge Rondo Shopa zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uslovima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje na način koji je protivan ovim Uslovima izričito je zabranjeno.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizuelna djela) ovog Rondo Shopa, Rondo Mondo pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koristi Rondo Shop.

Korištenje usluga Rondo Shopa odobrava se punoljetnim osobama. Upotreba i korištenje Rondo Shopa od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Rondo Mondo ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

III. KORIŠTENJE STRANICA RONDO SHOP INTERNETSKOG SERVISA

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s Rondo Shop-om, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uslovima.

Korisnik potvrđuje i garantuje da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uslovima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektronske pošte), podatke i privatnost.

Korisnik potvrđuje i garantuje da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uslovima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Rondo Mondo ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

IV. REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge Rondo Shopa, korisnik dobija podatke o korisničkom računu - korisničko ime i lozinku. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

Izričito je zabranjeno korištenje ili upotreba tuđih podataka, te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.

Izričito je zabranjeno saopštavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama.

Izričito je zabranjena upotreba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje Rondo Shopa za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopštenja (tzv. spam mail).

Za kršenje odredbi Uslova iz ovog poglavlja, Rondo Mondo zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obaveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

IV.a OBAVEZE REGISTROVANIH KORISNIKA

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obavezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu lozinku, dostaviti valjanu e-mail adresu te sve tražene podatke. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uslove i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane upotrebom sadržaja i usluga Rondo Shopa.

Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinki i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautorizovanim korištenjem svog korisničkog računa.

IV.b OBAVEZE NEREGISTROVANIH KORISNIKA

Ukoliko korisnik koristi Rondo Shop kao neregistrovani korisnik, obavezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uslove.


Newsletter